FANDOM


朝鲜民族主义人民共和国(朝鲜语:조선민주주의인민공화국/朝鮮民主主義人民共和國Chosŏn Minjujuŭi Inmin Konghwaguk)是位于东亚的社会主义国家。

国家列表(开发中,仅供电脑端使用)

点击图中任一国家即可进入相应页面

可进入国家:美国 • 加拿大 • 墨西哥

美国本土阿拉斯加加拿大墨西哥北美

点击图中任一国家即可进入相应页面

可进入国家:中国大陆 • 朝鲜 • 日本 • 俄罗斯

中国大陆朝鲜日本俄罗斯远东

点击图中任一国家即可进入相应页面

可进入国家:英国 • 法国 • 德国 • 俄罗斯 • 丹麦 • 梵蒂冈

英国法国德国德国俄罗斯加里宁格勒丹麦梵蒂冈欧洲

除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。