FANDOM


南方公园:完整破碎伙伴图鉴
{{{名称}}} {{{图片}}}
生命 移动力 职业类别
{{{血量}}} {{{移动力}}} {{{职业类别}}}
简介
{{{简介}}}
技能数据
名称 描述 范围 属性 效果 状态影响
{{{技能1名称}}} {{{技能1描述}}} {{{技能1范围}}} {{{技能1属性}}} {{{技能1效果}}} {{{技能1附带状态}}}
[[File:{{{技能1图片}}}|100px]] [[File:{{{技能1范围图}}}|80px]] {{{技能1属性图标}}} {{{技能1效果数值}}} {{{技能1状态图标}}}
除了特别提示,社区内容遵循CC-BY-SA 授权许可。